اگر شرکت شما تازه ورود به بازار کره در زمینه واردات و صادرات کرده ما سرویس های سریع،آسان و اقتصادی را به شرح ذیل ارائه می دهیم.

تحقیقات بازار
بازار سازی سفارشی و جلسه توجیهی
پیدا کردن مناسب ترین صادرکننده،واردکننده،آژانس،همکار و ... کره ای
ارسال ایمیل یا پست کردن سرویس ها به مشتریان بالقوه شما
کمک به توسعه روابط تجاری
صادرات و واردات
مشاوره درباره موانع ورد به بازار

اگر شرکت شما قصد کشف یا توسعه بازار خود در کره می باشد ما خدمات حرفه ای که پاسخگویی دقیق نیازهای شما باشد را به شرح ذیل ارائه می دهیم

برگزاری جلسه هماهنگ شده با شرکت های واجد شرایط کره ای
شرکت کردن در جلسه برای رایزنی درباره مشتریان بالقوه شما
کمک در فرایند سفر و اقامت شما
ارسال جلسات برای پیگیری رشد اقتصادی
توسعه بازار
کنترل و مدیریت پروژه
ایجاد تجارت در کره
تاسیس شرکت در کره